Xem điện thư này trên trình duyệt của bạn

 

Bakhtiari ở Iran

Có một triệu người Bakhtiari trước đây theo Bái hỏa giáo (thờ lửa) sống ở dãy núi Zagros của Iran. Ho làm nghề chăn cừu và dệt thảm, mặc dù nay một số tham gia vào nông nghiệp và thương mại. Họ là người Hồi giáo dòng Shia giống như đa số người Iran. Dầu hỏa đã giúp họ có một số liên hệ với bên ngoài và một số đến sống ở các trung tâm đô thị. Nhưng liên hệ bộ lạc và thị tộc vẫn quan trọng lối sống của họ. Phụ nữ của họ được tự do hơn phần lớn các phụ nữ Hồi giáo khác.

Những khó khăn trở ngại: Có nhiều lý do khiến người Bakhtiari đã không đáp lời kêu gọi của phúc âm. Địa hình hiểm trở về mặt địa lý khiến họ bị cô lập. Sự chia rẽ trong thị tộc khiến họ bị cô lập về mặt xã hội, vì vậy những nỗ lực truyền bá phúc âm có thể cần được thực hiện cho từng thị tộc.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành: Có nhiều tài liệu Cơ-đốc trong thứ tiếng mà người Bakhtiari có thể hiểu được. Có các chương trình phát thanh và truyền hình, các bản ghi âm Tin lành, các phần Kinh thánh và phim CHÚA GIÊ-XU.

Suy gẫm Thánh Kinh: "Vậy nên, nầy, ta sẽ cho chúng nó biết, thật, lần nầy, ta sẽ cho chúng nó biết tay ta và quyền-năng ta; và chúng nó sẽ biết danh ta là Giê-hô-va." Giê-rê-mi 16:21

Lời cầu nguyện Kinh thánh: Xin cầu nguyện để nhóm dân này hiểu tường tận rằng Đức Chúa Trời là Đấng đầy quyền năng và Ngài có thể ban cho hoặc giữ lại các phước lành.

Tập trung vào lời cầu nguyện: Xin cầu nguyện để các hội thánh Cơ-đốc sẽ cầu thay cho nhóm người này và sẽ có kế hoạch tiếp cận họ qua các công nhân dầu mỏ và qua các doanh nghiệp thương mại của phụ nữ, theo từng thị tộc. Xin cầu nguyện để các phụ nữ sẽ tin Chúa và dạy phúc âm lại cho con cái của họ. Xin cầu nguyện cho một phong trào môn đệ hóa xảy ra giữa vòng người Bakhtiari trong thập kỷ này.

 


 
Android Apple iOS Ứng dụng tí hon trên mạng Thư điện tử In