Xem điện thư này trên trình duyệt của bạn

 

Người Khampti ở Ấn Độ

Bạn có một phòng cầu nguyện tại nhà của bạn không? Bạn có cầu nguyện hai lần một ngày không? Người Khampti theo đạo Phật ở Đông Bắc Ấn Độ làm như vậy đó. Mỗi ngày họ cúng hoa và thức ăn. Họ là nông dân định cư. Họ dùng một con bò đực hoặc một con trâu để kéo cày. Người Khampti có tiếng về tay nghề khéo léo của mình. Các thầy tu tạc tượng thờ bằng gỗ, xương hoặc ngà voi.

Khó khăn trở ngại trong việc truyền giáo: Có lẽ người Khampti theo đạo Phật chưa hiẩu rằng họ cần được tha thứ tội lỗi, và chỉ qua sự chết của Đấng Christ sự tha thứ này đang dành sẵn cho họ. Xin Chúa giúp họ nhận ra lẽ thật thuộc linh.

Phương cách tiếp cận cộng đồng: Cầu nguyện để các tín hữu Cơ-đốc Ấn Độ có sự khéo léo trong việc gieo Lời Chúa giữa các gia đình người Khampti, đem phước lành của Ngài lan tràm đến nhiều hộ gia đình người Khampti.

Câu Kinh Thánh để suy gẫm: "Ngày sau-cùng, là ngày trọng-thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh-thánh đã chép vậy."
- Giăng 7:37-38

Tiêu điểm để cầu nguyện Cầu nguyện cho nhóm người này sẽ trải nghiệm được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và chan chứa tình yêu thương nhân từ của Đức Chúa Trời. Có một số ít Cơ Đốc nhân giữa vòng người Khampti. Xin Chúa giúp họ nhanh chóng ăn năn tội lỗi của mình khi lỡ phạm tội. Xin Chúa giúp họ phục vụ Ngài với lòng vui mừng. Xin Chúa giúp những người yêu chuộng hòa bình này nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng ban hoà bình cho họ. Xin Chúa bày tỏ chính Ngài cho họ. Xin Chúa sai phái các nhân sự Cơ Đốc đem sứ điệp Phúc m đến cho người Khampti.

 


 
Android Apple Điện thư Phát thanh trực tuyến Ứng dụng tí hon trên mạng In