Xem điện thư này trên trình duyệt của bạn

 

Người Pa-O ở Myanmar (Burma)

Người Miến Điện (Myanmar) gọi người Pa-O là người Taungthu, tức là "dân ở đồi núi". Thực dân Anh gọi họ là "người Karen đen" (Black Karen) vì trang phục của đa số phụ nữ Pa-O là màu đen hoặc màu xanh dương đậm. Suốt nhiều thế kỷ, người Pa-O sùng đạo Phật. Phật giáo chi phối mọi lĩnh vực trong cuộc sống và cộng đồng của người Pa-O. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì những niềm tin bái vật giáo. Có các miếu thờ thần linh nguy nga bằng gỗ toạ lạc bên ngoài các làng mạc của họ.

Khó khăn trở ngại trong việc truyền giáo: Đa số người Pa-O theo đạo Phật. Họ nhất quyết từ khước mọi nỗ lực truyền bá Phúc âm. Mặc dù từ năm 1912, các giáo sĩ đã dịch một số phân đoạn Kinh Thánh sang tiếng Pa-O. Tuy nhiên, từ đó đến nay Hội thánh vẫn không tăng trưởng. Phật giáo và bái vật giáo đang kiềm chế dân tộc này

Phương cách tiếp cận cộng đồng: Cầu nguyện xin Đức Thánh bày tỏ chân lý qua những cách đầy sức thuyết phục cho người Pa-O. Cầu nguyện xin Chúa giúp họ nhận biết Chúa Giê-xu chính là Đường đi, Chân lý và Sự sống.

Câu Kinh Thánh để suy gẫm: "Hỡi các nước, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va; Hỡi các dân, khá ca-tụng Ngài!"
- Thi-thiên 117:1

Tiêu điểm để cầu nguyện Xin cầu nguyện để có một số người trong nhóm này sẽ ngợi khen Chúa trong năm nay. Có Cơ Đốc nhân giữa vòng người Pa-O. Cầu nguyện xin Chúa giúp họ tăng trưởng trong sự nuôi nấng và khuyên dạy của Ngài. Xin Chúa giúp họ làm chứng hiệu quả về lòng nhân từ của Ngài cho dân tộc mình. Cầu nguyện xin Chúa sai phái đủ số nhân sự Cơ Đốc đến truyền bá Phúc Âm cho người Pa-O để có nhiều người sớm trở lại tin nhận Ngài. Cầu nguyện xin Chúa đặc biệt dấy lên nhân sự Cơ Đốc giữa vòng người Pa-O vì các nhân sự này vừa nói thông thạo ngôn ngữ vừa am tường văn hoá của dân tộc mình.

 


 
Android Apple Điện thư Phát thanh trực tuyến Ứng dụng tí hon trên mạng In